Obstructie in de Zorg

Interesse

Uitnodiging

Leiderschap van de medisch specialisten in de aan verandering onderhevige medische wereld, is zeer essentieel. Het zorg systeem wordt steeds complexer, waarbij maatschappelijke en politieke druk steeds meer voelbaar zijn op de werkvloer. Hoe ga je om met deze obstructies in de zorg, obstructies in de werkzaamheden op de werkvloer en welke facetten van je eigen persoon kan je benutten om een sterke en zichtbare medische leider te worden.

Stichting Rotterdam-Leeuwarden eXpertise Obstructieve Longziekten (RoLeX) organiseert deze training vanwege het grote succes, voor het derde jaar. Dit jaar wordt bijzonder omdat de training gegarandeerd volledig op 1,5 meter zal plaatsvinden!

De opzet en het doel van deze training Persoonlijk Medisch Leiderschap voor longartsen is er op gericht dat er nagedacht wordt door artsen en artsen-in -opleiding over het eigen persoonlijk leiderschap op drie terreinen:

  • PATIËNTEN In de spreekkamer, in contact met patiënten zorgen dat de juiste beslissingenworden genomen, maar de patiënten wel aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘Shared decision making’ is hierbij een kernconcept. Dit concept is essentieel in de integralebenadering van complexe chronische ziekten als ernstig astma en COPD.
  • BELEID EN BESTUUR Hoe kan je als arts invloed uit te oefenen ten aanzien van de besturing van de organisatie of de financiering van de zorg. Dit vraagt om persoonlijke zichtbaarheid voor bepaalde functies en rollen.
  • TEAM Bevorderen van een optimale samenwerking met collega’s en anderen, onder andere in multidisciplinaire team-, keten- en netwerkverbanden. Richting geven vanuit een gedragen visie, organiseren, verbinden en coachen.


OPZET VAN DE TRAINING De beweging die in de training wordt gestimuleerd laat zich als volgt typeren:

  • Wat kan ik, los van mijn medisch specialistische kennis, vanuit mijn persoonlijk leiderschap, oppakken en op welke wijze kan ik het beste mijn invloed aanwenden. Hierbij gaat het voor- al om het besef waarom het belangrijk is op een bepaalde manier naar patiënten te kijken, maar ook hoe invloed aan te wenden ten aanzien van het team en het bestuur.
  • Welke vaardigheden kan ik inzetten om in mijn praktijk shared decision making te optimaliseren.
  • Hoe kan ik mijn positie en invloed in mijn team versterken, zodat er sprake is van een goede samenwerking en mensen gestimuleerd worden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Inzicht wordt verkregen in eigen sterktes en ontwikkelpunten en er worden concepten en kennis aangereikt en vaardigheden geoefend om op het vlak van Persoonlijk Medisch Leiderschap te groeien in inzicht, kracht en effectiviteit. Door de actieve opzet van de training, de aandacht voor onderlinge uitwisseling en reflectie wordt de basis gelegd voor verbinding en samenwerking binnen de deelnemersgroep..

Bij deze training wordt er zo veel als mogelijk gewerkt in kleine groepen. Interactie blijft het sleutelwoord bij de symposia van Stichting RoLeX.


Graag ontmoeten we u in Garderen,
Hans in ’t Veen en Jolanda Kuijvenhoven